Tích hợp với những ứng dụng khác

Kế toán 
Kết nối bảng chấm công với bảng lương để chi trả chính xác và đúng hạn.

KHÁM PHÁ

 Nhân viên
Kiểm tra và quản lý nhân viên và giờ làm việc.


KHÁM PHÁ

Dự án 
Theo dõi thời gian đã sử dụng theo dự án, khách hàng hoặc tác vụ.

KHÁM PHÁ

Bán hàng 
Tự động tạo hóa đơn và thanh toán dựa trên đầu vào bảng chấm công.

KHÁM PHÁ