Tích hợp với những ứng dụng khác

Mua hàng 
Tự động hóa quy trình thực hiện để duy trì mức hàng tồn kho chính xác.

KHÁM PHÁ

 PLM
Quản lý thay đổi kỹ thuật và phiên bản dễ dàng.


KHÁM PHÁ

Bảo trì 
Lập kế hoạch bảo trì phòng ngừa và hành động nhanh chóng để khắc phục vấn đề.

KHÁM PHÁ

Bán hàng 
Xác định các điểm kiểm soát chất lượng và dễ dàng kích hoạt cảnh báo về chất lượng.

KHÁM PHÁ